ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ SQLSTATE[HY000] [2003] Can't connect to MySQL server on '192.168.100.252' (111) i-Finance

ข้อมูล ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันอาทิตย์ ที่ 15 ธันวาคม 2562

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 22
STAPLE 1332
SAMSONG-PC 28
PAL 1690
OFFICE_PLE 5038
OFFICE_KATE 1147
MOD 5
JOHN 7
CASH 11921
CARD_2 18
รวม 21208

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 20
STAPLE 1252
SAMSONG-PC 28
PAL 1689
OFFICE_PLE 5034
OFFICE_KATE 65
MOD 5
JOHN 1
CASH 11821
CARD_2 18
รวม 19933

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 2
STAPLE 80
PAL 1
OFFICE_PLE 4
OFFICE_KATE 1082
JOHN 6
CASH 116
รวม 1291

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : O1 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 1,769,786.60
O2 : O2 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 194,522.00
O3 : O3 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 1,064,197.50
O4 : O4 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 5,696,749.70
O5 : O5 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 874,814.10
รวม 9,600,069.90