ข้อมูล ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันเสาร์ ที่ 24 สิงหาคม 2562

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 22
STAPLE 1132
PAL 1691
OFFICE_PLE 3190
OFFICE_KATE 1136
MOD 5
JOHN 7
CASH 10184
รวม 17367

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 20
STAPLE 1052
PAL 1690
OFFICE_PLE 3187
OFFICE_KATE 60
MOD 5
JOHN 1
CASH 10084
รวม 16099

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 2
STAPLE 80
PAL 1
OFFICE_PLE 3
OFFICE_KATE 1076
JOHN 6
CASH 116
รวม 1284

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 1,411,602.80
O2 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 143,988.90
O3 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 851,956.80
O4 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 4,614,876.80
O5 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 721,228.10
รวม 7,743,653.40