ข้อมูล ปีงบประมาณ 2562

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 22
STAPLE 1094
PAL 1691
OFFICE_PLE 2226
OFFICE_KATE 1136
MOD 5
JOHN 7
CASH 9229
รวม 15410

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 20
STAPLE 1015
PAL 1690
OFFICE_PLE 2224
OFFICE_KATE 60
MOD 5
JOHN 1
CASH 9129
รวม 14144

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 2
STAPLE 79
PAL 1
OFFICE_PLE 2
OFFICE_KATE 1076
JOHN 6
CASH 116
รวม 1282

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 1,283,116.80
O2 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 128,860.90
O3 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 749,499.60
O4 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 4,026,455.30
O5 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 626,342.60
รวม 6,814,275.20