ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ SQLSTATE[HY000] [2003] Can't connect to MySQL server on '192.168.100.252' (111) i-Finance

ข้อมูล ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 22
STAPLE 1341
SAMSONG-PC 28
PAL 1690
OFFICE_PLE 5627
OFFICE_KATE 1147
MOD 5
JOHN 7
CASH 12448
CARD_2 18
รวม 22333

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 20
STAPLE 1261
SAMSONG-PC 28
PAL 1689
OFFICE_PLE 5620
OFFICE_KATE 70
MOD 5
JOHN 1
CASH 12348
CARD_2 18
รวม 21060

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 2
STAPLE 80
PAL 1
OFFICE_PLE 7
OFFICE_KATE 1077
JOHN 6
CASH 116
รวม 1289

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : O1 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 1,875,540.60
O2 : O2 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 201,309.50
O3 : O3 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 1,115,384.10
O4 : O4 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 6,011,262.20
O5 : O5 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 923,917.10
รวม 10,127,413.50