ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ SQLSTATE[42000] [1049] Unknown database 'ktb' i-Finance

ข้อมูล ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 22
STAPLE 1225
SAMSONG-PC 28
PAL 1690
OFFICE_PLE 4039
OFFICE_KATE 1140
MOD 5
JOHN 7
CASH 11024
รวม 19180

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 20
STAPLE 1145
SAMSONG-PC 28
PAL 1689
OFFICE_PLE 4036
OFFICE_KATE 61
MOD 5
JOHN 1
CASH 10924
รวม 17909

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 2
STAPLE 80
PAL 1
OFFICE_PLE 3
OFFICE_KATE 1079
JOHN 6
CASH 116
รวม 1287

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 1,526,063.30
O2 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 159,223.00
O3 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 936,475.90
O4 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 5,062,712.20
O5 : สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 787,717.60
รวม 8,472,192.00