ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูลได้ SQLSTATE[HY000] [2003] Can't connect to MySQL server on '192.168.100.252' (111) i-Finance

ข้อมูล ปีงบประมาณ 2563

โรงพยาบาลคอนสวรรค์

ข้อมูลผู้มารับบริการสิทธิ์เบิกกรมบัญชีกลาง ลงทะเบียนผ่านเครื่อง EDC ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ถึง i-Finance วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563

จำนวนทั้งหมด แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 22
STAPLE 1341
SAMSONG-PC 28
PAL 1690
OFFICE_PLE 7830
OFFICE_KATE 1180
MOD 5
MAXKY 2
JOHN 7
CASH 13970
CARD_2 18
รวม 26093

มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 20
STAPLE 1263
SAMSONG-PC 28
PAL 1689
OFFICE_PLE 7812
OFFICE_KATE 76
MOD 5
MAXKY 2
JOHN 1
CASH 13870
CARD_2 18
รวม 24784

ไม่มี approval code แยกตามห้องเก็บเงิน

ห้องเก็บเงิน จำนวน
UC_AOM 2
STAPLE 78
PAL 1
OFFICE_PLE 18
OFFICE_KATE 1104
JOHN 6
CASH 116
รวม 1325

สัดส่วน Approval Code (ร้อยละ)

มี Approval Code
ไม่มี Approval Code

ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล แยกตามสิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง

รายการ บาท
O1 : O1 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ข้าราชการ) 2,142,810.10
O2 : O2 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ลูกจ้างประจำ) 226,067.00
O3 : O3 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 1,305,665.60
O4 : O4 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัว) 7,090,662.70
O5 : O5 สิทธิเบิกกรมบัญชีกลาง(บุคคลในครอบครัวผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ) 1,109,178.80
รวม 11,874,384.20