Dashboard : ข้อมูล ณ วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563

1,142 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวานอย่างเดียว

2,425 ราย

จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงอย่างเดียว

1,532 ราย

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน+ความดันโลหิตสูง

5,157 ราย

จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด

จำนวนผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง แยกตามหน่วยบริการ

 รหัส หน่วยบริการ DM HT DM-HT รวม
03957 รพ.สต.คอนสวรรค์ 93 225 113 435
03958 รพ.สต.ยางหวาย 130 227 142 500
03959 รพ.สต.ช่องสามหมอ 64 159 80 309
03960 รพ.สต.โนนสะอาด 118 206 135 467
03961 รพ.สต.ห้วยไร่ 130 233 132 502
03962 รพ.สต.บ้านโสก 87 285 177 562
03963 รพ.สต.โคกมั่งงอย 109 221 115 450
03964 รพ.สต.บ้านฝาย 104 204 127 441
03965 รพ.สต.บ้านนาฮี 126 150 131 412
10971 รพ.คอนสวรรค์ 182 515 380 1,080
รวม 1,142 2,425 1,532 5,157

DM แยกเพศ

ชาย
หญิง

HT แยกเพศ

ชาย
หญิง

DM แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
15 - 29 3
30 - 44 88
45 - 59 800
60 - 79 1,586
80 ปีขึ้นไป 197

HT แยกกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ จำนวน
15 - 29 2
30 - 44 83
45 - 59 963
60 - 79 2,304
80 ปีขึ้นไป 456

กราฟ DM HT แยกตามหน่วยบริการ